• Sajtóközlemény – Az RTL KLUB-ban eldőlt a választás

  Összefogás Párt miniszterelnök-jelöltje is ringbe kíván szállni az RTL KLUB  választási műsorában

  A kiegyensúlyozott tájékoztatás és a választási esélyegyenlőség alapelvét sérti az, hogy az RTL KLUB csak az általuk a választások megnyerésére esélyesnek tartott parlamenti pártok miniszterelnök-jelöltjeinek biztosítana lehetőséget a 2018. április 5-re meghirdetett választási vitaműsorában. Az Összefogás Párt Elnöke kérte az RTL KLUB-ot, hogy valamennyi, a 2018. évi országgyűlési választásokon országos listát állító jelölőszervezet miniszterelnök-jelöltjét hívja meg a “Magyarul Balóval különkiadás miniszterelnök-jelöltek vitája” című választási műsorába, azonban kérését az RTL KLUB ezidáig válasz nélkül hagyta. Az ügyben az Összefogás Párt a Nemzeti Választási Bizottság soron kívüli eljárását kezdeményezte.

  Budapest, 2018. április 03.

                                   Tisztelettel és Köszönettel:

                                                                                          Szepessy Zsolt

                                                                                          Összefogás Párt

                                                                                                   Elnök

                                                                                   

 • ÖSSZEFOGÁS PÁRT KIFOGÁSA II. – RTL KLUB, RTL II

  Tisztelt RTL KLUB! Tisztelt RTL II!

  Tisztelt Kotroczó Róbert Hírigazgató Úr!

   

  Az Összefogás Párt (székhely: 1035 Budapest, Miklós utca 13. VIII. em. 42. a., nyilvántartási szám: 13020005698, adószám: 18726754-1-41, képviseletre jogosult személy: Szepessy Zsolt László Elnök), az RTL KLUB 2018. március 30. napján 18 órakor kezdődött „Híradó” elnevezésű és az RTL II 2018. március 30-án 21 óra 30 perckor kezdődött „Híradó” című hírműsorában „Nem csak politikai célból vállalta a jelöltséget” című hírben, az Összefogás Párt országgyűlési képviselőjelöltje, dr. Kiss Gyula személyét érintő büntetőeljárás, illetve ehhez kapcsolódóan dr. Kiss Gyula képviselőjelölt mentelmi joga fenntartása, valamint az Összefogás Pártnak és dr. Kiss Gyulának az Összefogás Párt országgyűlési képviselőjelöltjeként való szereplése vonatkozásában közölt állítások kapcsán, az alábbi  

   

  K I F O G Á S T

   

  terjeszti elő, az alábbiakban foglalt indokolás szerint:

   

  Az Alaptörvény IX. cikk (2) bekezdése szerint „Magyarország elismeri és védi a sajtó szabadságát és sokszínűségét, biztosítja a demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás feltételeit”. Az Alaptörvényben foglalt, a sajtó sokszínűségére vonatkozó kötelezettség részben a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményén keresztül valósul meg. A kötelezettség tartalmát a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) az 13. §-a és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.)  12. § (1)-(2) bekezdése együttesen határozzák meg. Az Smtv.13. §-a szerint: „A tájékoztatási tevékenységet végző lineáris médiaszolgáltatások kötelesek a közérdeklődésre számot tartó helyi, országos, nemzeti és európai, valamint Magyarország polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről, vitatott kérdésekről az általuk közzétett tájékoztató, illetve híreket szolgáltató műsorszámokban kiegyensúlyozottan tájékoztatni. E kötelezettség részletes szabályait törvény az arányosság és a demokratikus közvélemény biztosítása követelményeinek megfelelően állapítja meg.”

   

  Az Mttv. 12. § (1) és (2) bekezdései szerint: „A médiaszolgáltatások tájékoztatási tevékenységének meg kell felelnie az Smtv. 13. § szerinti kötelezettségnek. A tájékoztatás kiegyensúlyozottságát – a műsorszámok jellegétől függően – az egyes műsorszámokon belül, vagy a rendszeresen jelentkező műsorszámok sorozatában kell biztosítani.” Az Smtv. tehát a kiegyensúlyozottság követelményét a tájékoztatási tevékenységet végző lineáris médiaszolgáltatások által közzétett tájékoztató, híreket szolgáltató műsorszámaival kapcsolatban fogalmazza meg.

  A hírműsorszám fogalmát az Mttv. 203. § 17. pontja határozza meg: „időtartamának legalább kilencven százalékában a magyarországi és a nemzetközi közélet aktuális eseményeivel – ide nem értve a közlekedési híreket, az időjárás-jelentést és a sporthíreket – foglalkozó műsorszám.”. A törvény rendelkezése szerint ezeknek a műsorszámoknak a közérdeklődésre számot tartó helyi, országos, nemzeti és európai, valamint Magyarország polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről, vitatott kérdésekről kiegyensúlyozottan kell tájékoztatást adniuk. A kiegyensúlyozott tájékoztatás kötelezettsége, amely a demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges megfelelő tájékoztatás megteremtését segíti elő, nem jelenti a szerkesztői szabadság aránytalan korlátozását. Azt ugyanis, hogy mely események tartanak számot a közérdeklődésre, azaz mely eseményekről készül beszámoló az egyes műsorszámokban, kizárólag a szerkesztő, illetve a médiaszolgáltató döntheti el, tehát nem létezik egyes eseményekről való beszámolási kötelezettség, és a kiegyensúlyozott tájékoztatás csak a ténylegesen közzétett tartalmak vonatkozásában vizsgálható. A kiegyensúlyozott tájékoztatás követelménye alapján a nyilvánosságot érintő ügyekről szóló tájékoztatásnak, híradásnak meg kell jelenítenie a szembenálló nézeteket, tehát egy adott kérdéssel összefüggésben megfogalmazott releváns álláspontokat a közösség számára össze kell gyűjteni és be kell mutatni.

   

  Az Smtv. alapján a kiegyensúlyozott tájékoztatás kötelezettségének (összefoglalóan) a közéleti kérdésekkel kapcsolatban, az ilyen híreket, tájékoztatást közzétevő műsorszámokban kell eleget tenni. Arra vonatkozóan nincs jogszabályi rendelkezés, hogy ezek milyen műfajú műsorszámok lehetnek, tehát a jogalkalmazás során a döntő kérdés nem a műsorszám műfaja, hanem a tájékoztatás, a hír közzétételének a megtörténte. Ettől függetlenül annak is van jelentősége, hogy a vizsgált műsorszám milyen módon közelített a témához, annak feldolgozása, bemutatása milyen módon szerepelt benne, ez a körülmény pedig jelen ügy kapcsán is kiemelt szerepet játszik. Az Smtv. a „demokratikus közvélemény biztosítása érdekében” írja elő a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét, vagyis a jogszabály meghatározza a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményének alkalmazási körét. Mindezzel összhangban állapította meg a Kúria Kfv.III.37.472/2013/11. számú ítéletében, hogy a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelménye nem terjed ki valamennyi, a nyilvánosság előtt zajló vitára vagy véleménykülönbségre. A Kúria előbbiekben hivatkozott döntése alapján ahhoz, hogy egy adott tájékoztatással kapcsolatban felmerüljön a kiegyensúlyozott tájékoztatás kötelezettsége, azaz a szabály alkalmazható legyen, szükséges, hogy a tájékoztatás tárgya, tartalma összefüggésben álljon a demokratikus közvélemény igényeivel, szükségleteivel.

   

  A demokratikus nyilvánosság számára fontos kérdések köre rendkívül szerteágazó, taxatív felsorolásuk még általános jelleggel sem lehetséges. Az Smtv. szerint kiterjed a kiegyensúlyozott tájékoztatás kötelezettsége minden, „a közérdeklődésre számot tartó helyi, országos, nemzeti és európai, valamint Magyarország polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményről, vitatott kérdésről” szóló tájékoztatásra. Azaz, nem pusztán a közvetlen „politikai” vonatkozással bíró ügyek tartoznak ide, hanem általában a közéleti kérdések. Mivel a 2018. március 30-án az RTL KLUB-on 18 órától, valamint az RTL II-n 21 óra 30 perctől sugárzott „Híradó” című műsorszámok az Mttv. 203. § 17. pontjában meghatározott hírműsorszámnak minősül, vele szemben egyértelműen fennáll a kiegyensúlyozott tájékoztatás kötelezettsége.

   

  Az 1/2007. (I. 18.) AB határozat rendelkező része alkotmányos követelményként írta elő: „Az Alkotmánybíróság megállapítja: az Alkotmány 61. § (2) bekezdéséből [a sajtó szabadságának védelméből] fakadó alkotmányos követelmény, hogy a (…) tájékoztatás kiegyensúlyozottságát – a műsor jellegétől függően – az egyes műsorszámon belül, illetve a műsorszámok összességében kell vizsgálni.”. Az Alkotmánybíróság által korábban meghatározott alkotmányos követelményt az Mttv. 12. § (2) bekezdése rögzíti, mely szerint: “A tájékoztatás kiegyensúlyozottságát – a műsorszámok jellegétől függően – az egyes műsorszámokon belül, vagy a rendszeresen jelentkező műsorszámok sorozatában kell biztosítani.” Az Mttv. 12. § (2) bekezdése (hasonlóan a hivatkozott alkotmánybírósági határozathoz) nem azt írja elő, hogy minden egyes műsorszámban szereplő tájékoztatásnak önmagában is kiegyensúlyozottnak kell lennie, ugyanakkor azt sem, hogy minden esetben lehetőséget kell biztosítani a kiegyensúlyozott tájékoztatás műsorszámok sorozatában való megvalósítására. A jogszabályi rendelkezésből megállapítható, hogy léteznek olyan jellegű műsorszámok, amelyeknek önmagukban is kiegyensúlyozottnak kell lenniük, és olyanok, amelyek esetében elég, ha a műsorszámok sorozatában valósul meg a kiegyensúlyozott tájékoztatás. A jogszabályi rendelkezésben szereplő „vagy” szó nem alternatív kötelezettséget jelent, és az azt megelőző szövegrész (a gondolatjelek között szereplő „a műsorszámok jellegétől függően” kitétel, amelyből kiderül, hogy a műsorszámok jellege határozza meg a kötelezettség teljesítésének megfelelő módját) egyértelművé teszi, hogy a műsor jellege határozza meg azt, hogy milyen módon kell eleget tenni a kiegyensúlyozott tájékoztatásnak. A törvényi rendelkezésből következően tehát egyes műsorszám-típusok tekintetében egyedileg, míg más műsorszám-típusok esetében azok sorozatában is vizsgálható a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményének megvalósulása. A kiegyensúlyozott tájékoztatás kötelezettsége a törvényi rendelkezés szerint a „tájékoztató, illetve híreket szolgáltató műsorszámokban” érvényesül. E műsorszámok köre taxatíve nem felsorolható, a televíziós és rádiós műfajok gyakori és gyors változásaira is tekintettel. Az Smtv. 13. § alapján levonható az a következtetés, miszerint azon műsorszámok tartoznak ide, amelyek „a közérdeklődésre számot tartó helyi, országos, nemzeti és európai, valamint Magyarország polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről, vitatott kérdésekről” számolnak be, a közönség tájékoztatása céljával. A vizsgált műsorszám műfaji értelemben „híradó”. A „híradó” azonban nem azonos az Mttv. szerinti „hírműsorszámmal”. A hírműsorszám törvényi fogalma (Mttv. 203. § 17. pont: „Hírműsorszám: időtartamának legalább kilencven százalékában a magyarországi 11 és a nemzetközi közélet aktuális eseményeivel – ide nem értve a közlekedési híreket, az időjárás-jelentést és a sporthíreket – foglalkozó műsorszám”) a kiegyensúlyozott tájékoztatás szempontjából szükséges besoroláshoz túlságosan tág, és olyan jellegű műsorszámokat is magában foglalhat, amelyek tekintetében a Médiaszolgáltató nem feltétlenül köteles minden egyes, egyedi műsorszámban biztosítani a kiegyensúlyozott tájékoztatást. A Médiatanács megítélése szerint a naponta, jellemzően hétvégén is jelentkező, kizárólag rövid híranyagokat és bejátszásokat tartalmazó hírműsorszám (hagyományos megnevezéssel: híradó) esetében merülhet fel az egyedi műsorszámra is vonatkozó kiegyensúlyozott tájékoztatási kötelezettség. E műsorszámok elhatárolhatók az akár ugyanúgy naponta jelentkező, és elsősorban szintén a közönség tájékoztatását célzó más műsorszámoktól (pl. magazinműsorok, háttérműsorok).

  A napi „híradó” (amely akár naponta többször, több kiadásban is megjelenhet a műsorfolyamban) jellegénél fogva olyan műsorszám, amelytől egyedi esetben is megkövetelhető a kiegyensúlyozott tájékoztatás. Egyfelől, a napi híradó általában olyan aktualitásokat tartalmaz, amelyek az adott napon történtek, és amelyek egy másnapi műsorszámban már nem aktuálisak, „érdekesek” a közönség számára, másfelől a műsorszám hagyományos szerkesztési módja szerint egy adott, bemutatott ügyről többféle álláspont megfogalmazására, megjelenítésére nyílik mód. Az adott napon történtek kiegyensúlyozott bemutatása egyszerre, egyidejűleg szükséges, mert ez szolgálja a közvélemény érdekeit, egy másik napon azonos ügyben közzétett eltérő vélemény már szükségszerűen csekélyebb eséllyel indul „a vélemények versenyében”, mint a korábban közzétettek. Ugyanakkor, tekintettel kell lenni a közönség médiafogyasztási szokásaira is; például a közönségtől nem várható el, hogy egy adott napon több „híradót” – akár egyazon médiaszolgáltató több hasonló jellegű műsorszámát – is figyelemmel kísérjen, tehát e műsorszámokban közzétett tájékoztatásoknak emiatt is önmagukban kiegyensúlyozottnak kell lenniük. Megállapítható, hogy a jelen kifogással érintett műsorszámok olyan hírműsorszámnak tekinthető, amely tekintetében a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelménye az egyedi műsorszámra vonatkozóan előírt kötelezettség, így a műsorszám sorozatában korábban vagy később közzétett műsorszámok vizsgálata nem képezte a hatósági eljárás tárgyát.

   

  A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) kiegyensúlyozott tájékoztatást előíró rendelkezésével összefüggésben a Legfelsőbb Bíróság BH2005. 80. sz. eseti döntésében megállapította, hogy „híradó műsorszám esetén a műsorszolgáltatónak csak a szerkesztéskor már ismert adatok tekintetében kell eleget tennie a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményének.” Az Rttv.-ben foglalt rendelkezés és a hatályos jogszabályi előírás tartalmának egyezésére tekintettel a Legfelsőbb Bíróság döntésében foglalt jogértelmezés a jelen ügyben is alkalmazandó.

   

  Az Mttv. 181. § (2) bekezdése szerint: „Az (1) bekezdésben meghatározott hatósági eljárás kezdeményezését megelőzően a kérelmező köteles kifogásával a médiaszolgáltatóhoz fordulni. A kérelmező az általa kifogásolt tájékoztatás közzétételétől, ismétlés esetén az utolsó ismétléstől számított hetvenkét órán belül írásban kérheti a médiaszolgáltatótól azon álláspont – megfelelő, a kifogásolt tájékoztatás közzétételéhez hasonló körülmények közötti – közzétételét, amelynek közzététele a kiegyensúlyozott tájékoztatáshoz szükséges. Nem élhet a kifogásolás jogával a kérelmező, ha az ismertetésre nem került álláspont kifejtésére ezen álláspont valamely képviselője már lehetőséget kapott, vagy ha e lehetőséget a kérelmező kapta, de azzal nem élt.”

   

  A jelen kifogásban sérelmezett hírekben közöltek 2018. március 29-én kerültek rögzítésre a „Házon kívül” című műsora felvétele kapcsán az Összefogás Párt elnöke, Szepessy Zsolt László Elnök Úr, illetve dr. Kiss Gyula, mint az Összefogás Párt országgyűlési képviselőjelöltje által adott interjúban.

   

   

  • Ebben az interjúban az interjú elején dr. Kiss Gyula képviselőjelölt elmondta, hogy mint magánszemély a vele szembeni büntetőeljárásról nem kíván nyilatkozni, mert az igazát bebizonyítani, magát a vádakkal szemben megvédeni az ügyben eljáró bíróságon kívánja.

   

   

  1. Kiss Gyula az interjú során közölte azt is, hogy mint az Összefogás Párt országgyűlési képviselőjelöltje, és ezáltal, mint közszereplő nyilatkozik az Összefogás Párt vezetősége által is támogatott elképzeléseiről, a mentelmi jogáról és az annak fenntartása tárgyában született a Nemzeti Választási Bizottság által hozott határozatról,  az Összefogás Párt választási céljairól, hosszú távú célkitűzéseiről és ebben a körben az Összefogás Párt részére végzett tevékenységéről. A sérelmezett műsorszámokban arról is szó esett – dr. Kiss Gyula országgyűlési képviselőjelölt erről szóló nyilatkozatára vonatkozóan rögzített felvételt közölve –, hogy dr. Kiss Gyula országgyűlési képviselőjelölt a mentelmi joga által arra is esélyt kapott, hogy bebizonyíthassa az ügyben eljáró ügyészség, bíróság számára azt, hogy nem futamodik meg a vele szembeni eljárás elől.

   

  A sérelmezett híradásokból azonban egyáltalán nem derül ki az, hogy dr. Kiss Gyula ezekről, mint közszereplő nyilatkozott és nem mint magánszemély.

   

   

  • A sérelmezett hírműsorok továbbá arról számoltak be, hogy dr. Kiss Gyulának a családon belüli erőszak megelőzésére, áldozatainak megsegítésére krízisközpont létrehozása a célja.

   

   

  Az interjú során dr. Kiss Gyula országgyűlési képviselőjelölt említést tett arról is, hogy a vele szembeni vádak szerinti esetet megelőzően több esetben családon belüli erőszak áldozatává vált Mrena Katalin cselekményei által, azonban az ügyben eljáró szolnoki ügyészi szervek konkrét bizonyítékok ellenére elzárkóztak a további bizonyítás felvételétől. dr. Kiss Gyula képviselőjelölt példaként említette azt, amikor 2014. évben, Mrena Katalin az ő –mármint dr. Kiss Gyula – sérelmére késsel kivitelezett támadása elhárítása nyomán, a dr. Kiss Gyula által a védekezéséhez használt porszívócsövön, az igazságügyi nyomszakértő 15 darab, kés okozta sérülést azonosított, és megemlítette azt is, miszerint az igazságügyi nyomszakértői vélemény kiegészítésével kategorikusan beazonosítható lenne az, hogy a Mrena Katalin lakásában lefoglalt 8 darab kés közül, az elkövetés eszközeként szóba jöhető 3 darab kés közül, az az egy kés, amelyet Mrena Katalin a cselekmény elkövetéséhez eszközül használt, de a szolnoki ügyészi szervek többszöri konkrét bizonyítékokkal alátámasztott, a nyomozás folytatásának elrendelésére irányuló indítványai kapcsán, érdemben semmit nem tettek a történtek teljes felderítése iránt.

   

  A sérelmezett műsorszámok továbbá részben ismertették a Nemzeti Választási Bizottság 2018. március 26-i ülése jegyzőkönyvéből, Dr. Erdei Csaba NVB tag hozzászólása második mondatát.

   

  Azonban a sérelmezett híradásokban dr. Kiss Gyula azon – a még a Debreceni Törvényszéken az RTL KLUB által rögzített híradásokon alapuló vádlotti nyilatkozatára figyelemmel közölt – vallomása tekintetében, hogy nem érzi magát az ügyben bűnösnek és jogos védelmi helyzetben történt cselekvőségére hivatkozik, nem került megemlítésre dr. Kiss Gyula országgyűlési képviselőjelölt azon, az interjú során tett nyilatkozata, hogy a vele szembeni büntetőeljárásnak olyan előzményei vannak, miszerint Mrena Katalin több alkalommal is kést használva támadt rá, és amely cselekmények miatt dr. Kiss Gyula Mrena Katalinnal szemben feljelentést tett, melynek nyomán Mrena Katalinnal szemben büntetőeljárás indult. Továbbá a Nemzeti Választási Bizottság 2018. március 26-i üléséről szóló jegyzőkönyvbe foglalt, Dr. Erdei Csaba NVB tag által tett hozzászólás harmadik, negyedik és ötödik mondatai sem kerültek a sérelmezett hírekben megemlítésre, melyben Dr. Erdei Csaba NVB tag elmondta – az egyébiránt a dr. Kiss Gyula képviselőjelölt által az interjú során is megemlített – Mrena Katalin által dr. Kiss Gyula sérelmére késsel felfegyverkezve megvalósított cselekményei és a dr. Kiss Gyulával szemben zajló büntetőeljárást érintően, hogy:

   

  „Ismeri a történetet. A képviselőjelölt rendkívül intelligens, négy diplomával rendelkező embernek ismeri, aki a szolnoki NAV egyik vezetője volt. Több feljelentést tett ezen bűncselekményt megelőzően a felesége ellen, aki többször támadt rá késsel és többször fékezte meg. Ebben az eljárásban ezt agyonhallgatták és annak ellenére, hogy szakértő állapította meg, hogy őt éles pengétől származó sérülés érte, jogos védelmi helyzetét nem ismerték el és előzetes letartóztatását rendelték el. 16 tárgyaláson belül 8 tárgyaláson hallgatták meg a feleségét, de nem tudtak tényállást felállítani a sértett ellentmondásos nyilatkozatai miatt. Amit a vádlott leírt, és amit elmondott, elegendő ahhoz, hogy a mentelmi jogát ne függessze fel a Bizottság. Május 28-án lesz a következő tárgyalás, az igazságszolgáltatással együtt kíván működni.”

   

   

  • A sérelmezett híradások arról számoltak be, hogy dr. Kiss Gyula az Összefogás Párt országos listája 63. helyén országgyűlési képviselőjelölt lett.

   

   

  Az interjú során dr. Kiss Gyula képviselőjelölt elmondta, hogy az Összefogás Párt részére már a képviselőjelölti felkérése előtt, eseti megbízások útján jogi tevékenységet végezett és jelenleg jogi tanácsadóként áll alkalmazásban az Összefogás Pártnál.

   

  Azonban dr. Kiss Gyulának a képviselőjelöltségre való felkérése előtt az Összefogás Párt részére végzett jogi tevékenységéről és az Összefogás Pártnál a jelenlegi jogi tanácsadói alkalmazásáról viszont a sérelmezett híradásokban szintén egyáltalán nem esett szó.

   

  Az Összefogás Párt álláspontja szerint, fentiekre tekintettel azáltal, hogy a kifogással érintett műsorszámokban az RTL KLUB, illetve az RTL II, mint médiaszolgáltató nem tette közzé azt, hogy:

   

  • – dr. Kiss Gyula országgyűlési képviselőjelölt, a családon belüli erőszak megelőzése és annak áldozatai megsegítésére létrehozandó krízisközpontra vonatkozó céljait, a mentelmi joga kapcsán a híradásokban szereplő nyilatkozatát, mint közszereplő tette,

   

   

   

  • – a dr. Kiss Gyulával szembeni büntetőeljárás előtt Mrena Katalin több alkalommal is késsel felfegyverkezve támadt dr. Kiss Gyulára, és lényegében ez szolgál annak hátteréül, hogy a dr. Kiss Gyula képviselőjelölt a családon belüli erőszak megelőzése, áldozatainak megsegítése érdekében krízisközpont létrehozását tűzte ki céljául, melyet az Összefogás Párt is választási céljául fogadott el, valamint ennek és a dr. Kiss Gyulával szembeni büntetőeljárás vonatkozásában, a Nemzeti Választási Bizottság 2018. március 26-i ülése jegyzőkönyvébe foglalt, Dr. Erdei Csaba NVB tag hozzászólásának fent már idézett releváns részeiben foglaltakat,

   

   

   

  • – a dr. Kiss Gyula képviselőjelölt által az Összefogás Párttal a képviselőjelöltségre való felkérése elfogadása előtt fennállt kapcsolatáról, jelenlegi jogi tanácsadói munkaviszonyáról elmondottakat,   

   

  mint a sérelmezett „Híradó” elnevezésű műsorszámokban állított hírben közöltekkel és hangsúlyozottakkal ellentétes véleményét, megsértette az Smtv. 13. §-ában foglalt kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét, mivel az RTL KLUB, valamint az RTL II, mint médiaszolgáltató előtt, dr. Kiss Gyula országgyűlési képviselőjelölt a fentiekben említett nyilatkozatai és álláspontja az előző napi és a kifogásolt műsorszámokhoz felhasznált interjúfelvételből ismert volt, csakúgy, mint a Nemzeti Választási Bizottság 2018. március 26-i ülése jegyzőkönyvébe foglalt, dr. Erdei Csaba NVB tag hozzászólása teljes tartalma, melynek második mondatát a sérelmezett híradások idézték.

   

  Az Összefogás Párt álláspontja szerint azonban a felelős médiaszolgáltatás jegyében az RTL KLUB-nak és az RTL II-nek kötelessége, hogy törekedjen annak felderítésére, hogy létezik-e (legalább egy) olyan vélemény, mely ellentétes a közreadott tájékoztatásban elhangzott véleménnyel, különösen olyan esetekben, amikor a műsorszámba szerkesztett álláspontok, állítások egyértelműen beazonosítható személyre, szervezetre vonatkoznak. Az Összefogás Párt megjegyzi, hogy jelen esetben ez a tájékozódásra történő törekvés semmilyen aránytalan nehézséget nem okozott volna az RTL KLUB-nak, illetve az RTL II-nek, mint médiaszolgáltatónak, mert dr. Kiss Gyula, az Összefogás Párt országgyűlési képviselőjelöltje nyilatkozatai és álláspontja az előző napi interjúfelvétel nyomán – amely a „Híradó” című műsor sérelmezett híre szerkesztéséhez is felhasználásra került -, az RTL KLUB, illetve az RTLII Hírigazgatóságának rendelkezésére állt.

   

  Mindezek alapján az Összefogás Párt

   

  k é r e l m e z i,

   

  hogy a z RTL KLUB, illetve az RTLII csatornán a törvénysértő híradásokkal azonos időpontban sugárzott „Híradó” című műsorszámában adjon lehetőséget dr. Kiss Gyula az Összefogás Párt országgyűlési képviselőjelöltjének a jelen kifogásban említett, hiányzó nyilatkozatai és álláspontja kifogásoltak szerinti megjelenítésével vagy jelen beadvány 1.), 2.) és 3.) pontjaiban foglaltak teljes körű ismertetésével a kiegyensúlyozott tájékoztatás alapelvének biztosítása érdekében.

   

  Budapest, 2018. április 01.

   

  Tisztelettel és Köszönettel:

   

  Összefogás Párt

  Szepessy Zsolt László

  Összefogás Párt

  Elnöke

 • Összefogás Párt kifogása RTL KLUB, RTL II

  Tisztelt RTL KLUB! Tisztelt RTL II!

  Tisztelt Kotroczó Róbert Hírigazgató Úr!

   

  Az Összefogás Párt (székhely: 1035 Budapest, Miklós utca 13. VIII. em. 42. a., nyilvántartási szám: 13020005698, adószám: 18726754-1-41, képviseletre jogosult személy: Szepessy Zsolt László Elnök), Az RTL KLUB 2018. március 30. napján 18 órakor kezdődött „Híradó” elnevezésű és az RTL II 2018. március 30-án 21 óra 30 perckor kezdődött „Híradó” című hírműsorában „Nem csak politikai célból vállalta a jelöltséget” című hírben, az Összefogás Párt vonatkozásában közölt azon állítás vonatkozásában, miszerint:

  „A párt vezetői az Állami Számvevőszék szerint nem tudtak elszámolni a négy évvel ezelőtt kapott állami támogatással.”

  az alábbi,  

   

  K I F O G Á S T

   

  terjeszti elő az alábbi indokolás szerint:

   

  Az Alaptörvény IX. cikk (2) bekezdése szerint „Magyarország elismeri és védi a sajtó szabadságát és sokszínűségét, biztosítja a demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás feltételeit”. Az Alaptörvényben foglalt, a sajtó sokszínűségére vonatkozó kötelezettség részben a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményén keresztül valósul meg. A kötelezettség tartalmát a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) az 13. §-a és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.)  12. § (1)-(2) bekezdése együttesen határozzák meg. Az Smtv.13. §-a szerint: „A tájékoztatási tevékenységet végző lineáris médiaszolgáltatások kötelesek a közérdeklődésre számot tartó helyi, országos, nemzeti és európai, valamint Magyarország polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről, vitatott kérdésekről az általuk közzétett tájékoztató, illetve híreket szolgáltató műsorszámokban kiegyensúlyozottan tájékoztatni. E kötelezettség részletes szabályait törvény az arányosság és a demokratikus közvélemény biztosítása követelményeinek megfelelően állapítja meg.”

   

  Az Mttv. 12. § (1) és (2) bekezdései szerint: „A médiaszolgáltatások tájékoztatási tevékenységének meg kell felelnie az Smtv. 13. § szerinti kötelezettségnek. A tájékoztatás kiegyensúlyozottságát – a műsorszámok jellegétől függően – az egyes műsorszámokon belül, vagy a rendszeresen jelentkező műsorszámok sorozatában kell biztosítani.” Az Smtv. tehát a kiegyensúlyozottság követelményét a tájékoztatási tevékenységet végző lineáris médiaszolgáltatások által közzétett tájékoztató, híreket szolgáltató műsorszámaival kapcsolatban fogalmazza meg.

  A hírműsorszám fogalmát az Mttv. 203. § 17. pontja határozza meg: „időtartamának legalább kilencven százalékában a magyarországi és a nemzetközi közélet aktuális eseményeivel – ide nem értve a közlekedési híreket, az időjárás-jelentést és a sporthíreket – foglalkozó műsorszám.”. A törvény rendelkezése szerint ezeknek a műsorszámoknak a közérdeklődésre számot tartó helyi, országos, nemzeti és európai, valamint Magyarország polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről, vitatott kérdésekről kiegyensúlyozottan kell tájékoztatást adniuk. A kiegyensúlyozott tájékoztatás kötelezettsége, amely a demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges megfelelő tájékoztatás megteremtését segíti elő, nem jelenti a szerkesztői szabadság aránytalan korlátozását. Azt ugyanis, hogy mely események tartanak számot a közérdeklődésre, azaz mely eseményekről készül beszámoló az egyes műsorszámokban, kizárólag a szerkesztő, illetve a médiaszolgáltató döntheti el, tehát nem létezik egyes eseményekről való beszámolási kötelezettség, és a kiegyensúlyozott tájékoztatás csak a ténylegesen közzétett tartalmak vonatkozásában vizsgálható. A kiegyensúlyozott tájékoztatás követelménye alapján a nyilvánosságot érintő ügyekről szóló tájékoztatásnak, híradásnak meg kell jelenítenie a szembenálló nézeteket, tehát egy adott kérdéssel összefüggésben megfogalmazott releváns álláspontokat a közösség számára össze kell gyűjteni és be kell mutatni.

   

  Az Smtv. alapján a kiegyensúlyozott tájékoztatás kötelezettségének (összefoglalóan) a közéleti kérdésekkel kapcsolatban, az ilyen híreket, tájékoztatást közzétevő műsorszámokban kell eleget tenni. Arra vonatkozóan nincs jogszabályi rendelkezés, hogy ezek milyen műfajú műsorszámok lehetnek, tehát a jogalkalmazás során a döntő kérdés nem a műsorszám műfaja, hanem a tájékoztatás, a hír közzétételének a megtörténte. Ettől függetlenül annak is van jelentősége, hogy a vizsgált műsorszám milyen módon közelített a témához, annak feldolgozása, bemutatása milyen módon szerepelt benne, ez a körülmény pedig jelen ügy kapcsán is kiemelt szerepet játszik. Az Smtv. a „demokratikus közvélemény biztosítása érdekében” írja elő a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét, vagyis a jogszabály meghatározza a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményének alkalmazási körét. Mindezzel összhangban állapította meg a Kúria Kfv.III.37.472/2013/11. számú ítéletében, hogy a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelménye nem terjed ki valamennyi, a nyilvánosság előtt zajló vitára vagy véleménykülönbségre. A Kúria előbbiekben hivatkozott döntése alapján ahhoz, hogy egy adott tájékoztatással kapcsolatban felmerüljön a kiegyensúlyozott tájékoztatás kötelezettsége, azaz a szabály alkalmazható legyen, szükséges, hogy a tájékoztatás tárgya, tartalma összefüggésben álljon a demokratikus közvélemény igényeivel, szükségleteivel.

   

  A demokratikus nyilvánosság számára fontos kérdések köre rendkívül szerteágazó, taxatív felsorolásuk még általános jelleggel sem lehetséges. Az Smtv. szerint kiterjed a kiegyensúlyozott tájékoztatás kötelezettsége minden, „a közérdeklődésre számot tartó helyi, országos, nemzeti és európai, valamint Magyarország polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményről, vitatott kérdésről” szóló tájékoztatásra. 7 Azaz, nem pusztán a közvetlen „politikai” vonatkozással bíró ügyek tartoznak ide, hanem általában a közéleti kérdések. Mivel a 2018. március 30-án az RTL KLUB-on 18 órától, valamint az RTL II-n 21 óra 30 perctől sugárzott „Híradó” című műsorszámok az Mttv. 203. § 17. pontjában meghatározott hírműsorszámnak minősül, vele szemben egyértelműen fennáll a kiegyensúlyozott tájékoztatás kötelezettsége.

   

  Az 1/2007. (I. 18.) AB határozat rendelkező része alkotmányos követelményként írta elő: „Az Alkotmánybíróság megállapítja: az Alkotmány 61. § (2) bekezdéséből [a sajtó szabadságának védelméből] fakadó alkotmányos követelmény, hogy a (…) tájékoztatás kiegyensúlyozottságát – a műsor jellegétől függően – az egyes műsorszámon belül, illetve a műsorszámok összességében kell vizsgálni.”. Az Alkotmánybíróság által korábban meghatározott alkotmányos követelményt az Mttv. 12. § (2) bekezdése rögzíti, mely szerint: “A tájékoztatás kiegyensúlyozottságát – a műsorszámok jellegétől függően – az egyes műsorszámokon belül, vagy a rendszeresen jelentkező műsorszámok sorozatában kell biztosítani.” Az Mttv. 12. § (2) bekezdése (hasonlóan a hivatkozott alkotmánybírósági határozathoz) nem azt írja elő, hogy minden egyes műsorszámban szereplő tájékoztatásnak önmagában is kiegyensúlyozottnak kell lennie, ugyanakkor azt sem, hogy minden esetben lehetőséget kell biztosítani a kiegyensúlyozott tájékoztatás műsorszámok sorozatában való megvalósítására. A jogszabályi rendelkezésből megállapítható, hogy léteznek olyan jellegű műsorszámok, amelyeknek önmagukban is kiegyensúlyozottnak kell lenniük, és olyanok, amelyek esetében elég, ha a műsorszámok sorozatában valósul meg a kiegyensúlyozott tájékoztatás. A jogszabályi rendelkezésben szereplő „vagy” szó nem alternatív kötelezettséget jelent, és az azt megelőző szövegrész (a gondolatjelek között szereplő „a műsorszámok jellegétől függően” kitétel, amelyből kiderül, hogy a műsorszámok jellege határozza meg a kötelezettség teljesítésének megfelelő módját) egyértelművé teszi, hogy a műsor jellege határozza meg azt, hogy milyen módon kell eleget tenni a kiegyensúlyozott tájékoztatásnak. A törvényi rendelkezésből következően tehát egyes műsorszám-típusok tekintetében egyedileg, míg más műsorszám-típusok esetében azok sorozatában is vizsgálható a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményének megvalósulása. A kiegyensúlyozott tájékoztatás kötelezettsége a törvényi rendelkezés szerint a „tájékoztató, illetve híreket szolgáltató műsorszámokban” érvényesül. E műsorszámok köre taxatíve nem felsorolható, a televíziós és rádiós műfajok gyakori és gyors változásaira is tekintettel. Az Smtv. 13. § alapján levonható az a következtetés, miszerint azon műsorszámok tartoznak ide, amelyek „a közérdeklődésre számot tartó helyi, országos, nemzeti és európai, valamint Magyarország polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről, vitatott kérdésekről” számolnak be, a közönség tájékoztatása céljával. A vizsgált műsorszám műfaji értelemben „híradó”. A „híradó” azonban nem azonos az Mttv. szerinti „hírműsorszámmal”. A hírműsorszám törvényi fogalma (Mttv. 203. § 17. pont: „Hírműsorszám: időtartamának legalább kilencven százalékában a magyarországi 11 és a nemzetközi közélet aktuális eseményeivel – ide nem értve a közlekedési híreket, az időjárás-jelentést és a sporthíreket – foglalkozó műsorszám”) a kiegyensúlyozott tájékoztatás szempontjából szükséges besoroláshoz túlságosan tág, és olyan jellegű műsorszámokat is magában foglalhat, amelyek tekintetében a Médiaszolgáltató nem feltétlenül köteles minden egyes, egyedi műsorszámban biztosítani a kiegyensúlyozott tájékoztatást. A Médiatanács megítélése szerint a naponta, jellemzően hétvégén is jelentkező, kizárólag rövid híranyagokat és bejátszásokat tartalmazó hírműsorszám (hagyományos megnevezéssel: híradó) esetében merülhet fel az egyedi műsorszámra is vonatkozó kiegyensúlyozott tájékoztatási kötelezettség. E műsorszámok elhatárolhatók az akár ugyanúgy naponta jelentkező, és elsősorban szintén a közönség tájékoztatását célzó más műsorszámoktól (pl. magazinműsorok, háttérműsorok). A napi „híradó” (amely akár naponta többször, több kiadásban is megjelenhet a műsorfolyamban) jellegénél fogva olyan műsorszám, amelytől egyedi esetben is megkövetelhető a kiegyensúlyozott tájékoztatás. Egyfelől, a napi híradó általában olyan aktualitásokat tartalmaz, amelyek az adott napon történtek, és amelyek egy másnapi műsorszámban már nem aktuálisak, „érdekesek” a közönség számára, másfelől a műsorszám hagyományos szerkesztési módja szerint egy adott, bemutatott ügyről többféle álláspont megfogalmazására, megjelenítésére nyílik mód. Az adott napon történtek kiegyensúlyozott bemutatása egyszerre, egyidejűleg szükséges, mert ez szolgálja a közvélemény érdekeit, egy másik napon azonos ügyben közzétett eltérő vélemény már szükségszerűen csekélyebb eséllyel indul „a vélemények versenyében”, mint a korábban közzétettek. Ugyanakkor, tekintettel kell lenni a közönség médiafogyasztási szokásaira is; például a közönségtől nem várható el, hogy egy adott napon több „híradót” – akár egyazon médiaszolgáltató több hasonló jellegű műsorszámát – is figyelemmel kísérjen, tehát e műsorszámokban közzétett tájékoztatásoknak emiatt is önmagukban kiegyensúlyozottnak kell lenniük. Megállapítható, hogy a jelen kifogással érintett műsorszámok olyan hírműsorszámnak tekinthető, amely tekintetében a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelménye az egyedi műsorszámra vonatkozóan előírt kötelezettség, így a műsorszám sorozatában korábban vagy később közzétett műsorszámok vizsgálata nem képezte a hatósági eljárás tárgyát.

   

  A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) kiegyensúlyozott tájékoztatást előíró rendelkezésével összefüggésben a Legfelsőbb Bíróság BH2005. 80. sz. eseti döntésében megállapította, hogy „híradó műsorszám esetén a műsorszolgáltatónak csak a szerkesztéskor már ismert adatok tekintetében kell eleget tennie a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményének.” Az Rttv.-ben foglalt rendelkezés és a hatályos jogszabályi előírás tartalmának egyezésére tekintettel a Legfelsőbb Bíróság döntésében foglalt jogértelmezés a jelen ügyben is alkalmazandó.

   

  Az Mttv. 181. § (2) bekezdése szerint: „Az (1) bekezdésben meghatározott hatósági eljárás kezdeményezését megelőzően a kérelmező köteles kifogásával a médiaszolgáltatóhoz fordulni. A kérelmező az általa kifogásolt tájékoztatás közzétételétől, ismétlés esetén az utolsó ismétléstől számított hetvenkét órán belül írásban kérheti a médiaszolgáltatótól azon álláspont – megfelelő, a kifogásolt tájékoztatás közzétételéhez hasonló körülmények közötti – közzétételét, amelynek közzététele a kiegyensúlyozott tájékoztatáshoz szükséges. Nem élhet a kifogásolás jogával a kérelmező, ha az ismertetésre nem került álláspont kifejtésére ezen álláspont valamely képviselője már lehetőséget kapott, vagy ha e lehetőséget a kérelmező kapta, de azzal nem élt.”

   

  A jelen kifogásban sérelmezett hírekben közöltek 2018. március 29-én kerültek rögzítésre a „Házon kívül” című műsora felvétele kapcsán az Összefogás Párt elnöke, Szepessy Zsolt László, illetve az Összefogás Párt képviselőjelöltje, dr. Kiss Gyula által adott interjúban. Ebben az interjúban Szepessy Zsolt László elnök Úr, a sérelmezett hírekben közöltek vonatkozásában elmondta, hogy az Állami Számvevőszék felé a 2014. évi kampányfinanszírozással az Összefogás Párt az Állami Számvevőszék vizsgálata nyomán elszámolt.

   

  A z Összefogás Párt álláspontja szerint, fentiekre tekintettel azáltal, hogy a kifogással érintett műsorszámokban az RTL KLUB, illetve az RTL II, mint médiaszolgáltató nem tette közzé az Összefogás Párt elnökének, Szepessy Zsolt László Elnök Úrnak a sérelmezett „Híradó” elnevezésű műsorszámokban állított hírben közöltekkel ellentétes véleményét, megsértette az Smtv. 13. §-ában foglalt kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét, mivel az Szepessy Zsolt László Elnök Úr nyilatkozata és álláspontja az előző napi és a kifogásolt műsorszámokhoz felhasznált interjúfelvételből ismert volt az RTL KLUB, valamint az RTL II, mint médiaszolgáltató előtt.

   

  AZ Összefogás Párt álláspontja szerint azonban a felelős médiaszolgáltatás jegyében az RTL KLUB-nak és az RTL II-nek kötelessége, hogy törekedjen annak felderítésére, hogy létezik-e (legalább egy) olyan vélemény, mely ellentétes a közreadott tájékoztatásban elhangzott véleménnyel, különösen olyan esetekben, amikor a műsorszámba szerkesztett álláspontok, állítások egyértelműen beazonosítható személyre, szervezetre vonatkoznak. Az Összefogás Párt megjegyzi, hogy jelen esetben ez a tájékozódásra történő törekvés semmilyen aránytalan nehézséget nem okozott volna az RTL KLUB-nak, illetve az RTL II-nek, mint médiaszolgáltatónak, mert az Összefogás Párt elnöke, Szepessy Zsolt László Elnök Úr álláspontja az előző napi interjúfelvétel nyomán – amely a „Híradó” című műsor sérelmezett híre szerkesztéséhez is felhasználásra került -, az RTL KLUB, illetve az RTL II Hírigazgatóságának rendelkezésére állt.

   

  Mindezek alapján az Összefogás Párt

   

  k é r e l m e z i,

   

  hogy a z RTL KLUB, illetve az RTLII csatornán a törvénysértő híradásokkal azonos időpontban sugárzott „Híradó” című műsorszámában adjon lehetőséget az Összefogás Párt elnökének, Szepessy Zsolt László Elnök Úrnak a jelen kifogásban kifogásolt, hiányzó álláspontja megjelenítésére a kiegyensúlyozott tájékoztatás alapelvének biztosítása érdekében.

   

  Budapest, 2018. április 01.

  Tisztelettel és Köszönettel:

  Összefogás Párt

  Szepessy Zsolt László

  Összefogás Párt

  Elnöke

 • Itt az idő fogjunk össze!

 • Sajtóközlemény- Felhívás a parlamenten kívüli el nem kötelezett pártokhoz!

  A hazai média egyes orgánumai a Parlamenten kívüli és nem az ellenzékkel együttműködő pártokat minden alap, bizonyíték nélkül „kamupártnak”, „biznisz pártnak” próbál lejáratni a választók előtt hamisan azt állítva, hogy ezek a pártok valós politikai szándék helyett csak az állami finanszírozás megszerzése céljából alakultak és indulnak a választásokon. Ezen hamis állítások megvalósítják a rágalmazás és egyéb bűncselekmények törvényi tényállását.

  A médiában megjelenő hamis, lejárató célzatú álhírek, csúsztatások ellensúlyozása érdekében azzal a kéréssel fordulok a Parlamenten kívüli és nem a parlamenti ellenzéki pártokhoz tartozó pártokhoz, hogy fogjunk össze érdekeink közös érdeke védelmében.

  Tökéletesen tisztában vagyok azzal, hogy a különböző választásokon induló pártok hazánk jövőképének elképzelésében vannak eltérések, de azzal is tökéletesen tisztában vagyok, hogy minden párt a magyar emberek és Magyarország érdekében akar tenni és politizálni. Ez pedig egy olyan mindenek felett álló közös nemzeti érdek, mely erős alapot jelent az összefogásra.

  A választásokon induló, ma még nem parlamenti pártok összefogásának, elősegítésének érdekében kérem a pártok elnökeit, vezetőségét, hogy üljünk le egymással beszélni, egyeztetni, keresve a választáson történő és azt követő együttműködésünk lehetőségeit és egyben közös kiállással utasítsuk vissza a médiában megjelenő, rólunk szóló kreált, lejárató híreket.

  A közös összefogás reményében várom a gondolataimmal egyetértő pártok jelentkezését.

  Budapest, 2018 március 20.

  Szepessy Zsolt,
  Összefogás Párt elnöke

  Kapcsolat:
  media@osszefogaspart.hu
  +36703178118

 • Nyílt levél: RTL Klub részére-Legyen nyilvánosan átlátható a kampány finanszírozás

  Vidus Gabriella Vezérigazgató részére

  Tisztelt Vezérigazgató Asszony!

  Az Ön által vezetett RTL Klub csatonián több hír jelent meg arról, hogy az Összefogás Párt egy kamupárt és csak az állami kampányfinanszírozás megszerzésének érdekében indul a 2018. április 8-án megtartandó országgyűlési választáson. Ezen megjelenő hírek cáfolatára fel kívánom hívni becses figyelmét arra, hogy az Összefogás Pártot Monok polgármestereként 2009-ben alapítottam, öt évvel a 2014-ben bevezetett kampányfinanszírozás előtt.

  2010-ben az Összefogás Párt elindult a parlamenti választáson a jelenlegi kampány finanszírozás hiányában kizárólag önerőből. Az Összefogás Párt csak a 2014-es parlamenti választások kampányához vette igénybe a törvényben biztosított finanszírozást, mellyel minden – a médiában megjelent – összemosott, csúsztattatott híreszteléssel szemben elszámolt az ASZ felé, az elszámolásról nyilvános dokumentum készült.

  Az Összefogás Párt indult több időközi országgyűlési képviselőjelölt választáson és önkormányzati választáson is, melyekre nem vonatkozik a pártfinanszírozás ezért ezen választásokon az Összefogás Párt saját erőforrásból kampányolt. Mivel az Ön által vezetett csatornán nyilvánosan jelentek meg pártomról lejárató hírek ezért én sem magánlevélben, hanem nyílt levélben fordulok Önhöz annak érdekében, hogy végérvényesen nyilvánosan rácáfoljak arra. hogy az Összefogás Párt egy kamupárt lenne, és csak a kampányfinanszírozás megszerzése lenne a célja.

  Az eddigi magyar választások történetében egyedül álló módon egyedi ajánlattal fordulok az RTL Klubhoz:

  Szeretném, ha az RTL Klub elvállalná az Összefogás Párt 2018-as országgyűlési választás teljes választási kampányának megszervezését, lebonyolítását, annak stratégiáját, felépítését, reklámozását, népszerűsítését, az Összefogás Párt megismertetését a választók széles körével az Összefogás Párt választási sikerének érdekében.

  Ennek finanszírozására az Összefogás Párt átutalja az RTL Klub részére a kampányfinanszírozását.

  Ezáltal az RTL Klubnak és a magyar választó polgároknak teljes belelátása lesz abba, hogy alakul a kampányfinanszírozás elköltése és az valójában mire is elég. Amennyiben az RTL KLUB kezeli és költi kampány célokra az Összefogás Párt választási kampányfinanszírozását, akkor nyilvános és átlátható módon lehetne cáfolni
  a párttal szemben megfogalmazott igaztalan híreket, alap nélküli állításokat.

  Tisztelettel arra kérem a Vezérigazgató Asszonyt, hogy a részletek megbeszélése és az árajánlat kidolgozása érdekében személyesen fogadni szíveskedjen, továbbá arra is kérem, hogy tárgyalásaink és azok eredményei nyilvánosak legyenek. A választás napjának gyors közeledésére tekintettel kérem, hogy személyes találkozásunkra egy-két napon belül sor kerüljön, és gyors megállapodás szülessen.

  Budapest, 2018. március 20.

  Megtisztelő, pozitív válaszára várva

  Szepessy Zsolt

  Összefogás Párt Elnöke

   

   

 • VÁLASZTÁS 2018 – ALÁÍRÁSGYŰJTÉS

  Az április 8-ai országgyűlési választáson jelöltként indulni szándékozóknak ajánlóíveken kell az induláshoz szükséges 500 érvényes támogató aláírást megszerezniük. A választáson indulni szándékozó pártoknak, jelölteknek az országgyűlési egyéni választókerületi választási irodánál kell igényelniük az ajánlóíveket, az irodák hétfő reggel 8 óra után adhatják ki azokaz.

  Az ajánlóívekre vonatkozó igényeket február 19-e után is be lehet nyújtani a választási irodákhoz, az irodák ezeket érkezési sorrendben dolgozzák fel és nyomtatják ki az informatikai rendszerből.

  Az egyéni választókerületben indulni szándékozó jelölteknek március 5-éig kell összegyűjteniük az induláshoz szükséges ötszáz érvényes ajánlást.

  Ajánlásokat a választópolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet gyűjteni. A törvény azonban tiltja, hogy munkahelyen, munkavégzés közben, a fegyveres erőknél és a rendvédelmi szerveknél szolgálati viszonyban lévőtől a szolgálati helyen vagy szolgálati feladat teljesítése közben, tömegközlekedési eszközön, állami, helyi és nemzetiségi önkormányzat hivatali helyiségeiben, iskolákban, valamint kórházakban, rendelőkben gyűjtsék azokat.

  A választópolgároknak nagyon kell figyelniük az ajánlóívek aláírásakor, mert mindenki csak a lakóhelye szerinti választókerületben jogosult jelöltet ajánlani. Másrészt arra is figyelniük kell, hogy csak az az ajánlóív hiteles, amelyen szerepel a választási iroda pecsétje, az ív sorszáma, és feltüntették rajta az aláírásgyűjtő polgár nevét és aláírását.

  Forrás:magyaridok.hu

 • Programom

  A túlélésünk egyedül csak attól függ, hogy összefogva, közös nemzeti akarattal tudunk-e ejtőernyőt nyitni még a becsapódás előtt, vagy továbbra is egymásra mutogatva és a zuhanás felelősét keresve zuhanunk a végzet felé.

  Az Összefogás Párt elnökeként elsődlegesen fontos célul tűztem ki
  • a közbiztonság helyreállítását,
  • a munka és a munkából történő megélhetés becsületének visszaállítását,
  • a hazai jól fizető munkahelyek teremtését,
  • a vidéki települések és iskolák megmentését,
  • az idős emberek megbecsülését, védelmét, nyugdíjuk növelését,
  • a családok biztos megélhetését, a felelős gyermekvállalást.
 • Választási irodák 2018

  Sorszám Megye OEVK
  száma
  Székhely Iroda címe Telefonszám Email
  1 BUDAPEST 04 BUDAPEST II.KERÜLET 1024 BUDAPEST 02 MECHWART LIGET 1 HSZ. (1) 346-5428 szalai.tibor@masodikkerulet.hu
  2 10 BUDAPEST III.KERÜLET 1033 BUDAPEST 03 FŐ TÉR 3 HSZ. (1) 437-8600 kiss.anita@obuda.hu
  3 11 BUDAPEST IV.KERÜLET 1041 BUDAPEST 04 ISTVÁN ÚT 14 HSZ. (1) 231-3197 jegyzo@ujpest.hu
  4 01 BUDAPEST V.KERÜLET 1051 BUDAPEST 05 ERZSÉBET TÉR 4 HSZ. (1) 872-7241 jegyzo@belvaros-lipotvaros.hu
  5 05 BUDAPEST VII.KERÜLET 1073 BUDAPEST 07 ERZSÉBET KÖRÚT 6. HSZ. (1) 462-3212 valasztasiiroda@erzsebetvaros.hu
  6 06 BUDAPEST VIII.KERÜLET 1082 BUDAPEST 08 BAROSS UTCA 63-67 HSZ. (1) 459-2268 valasztas@jozsefvaros.hu
  7 09 BUDAPEST X.KERÜLET 1102 BUDAPEST 10 SZENT LÁSZLÓ TÉR 29 HSZ. (1) 433-8100 hivatal@kobanya.hu
  8 02 BUDAPEST XI.KERÜLET 1113 BUDAPEST 11 BOCSKAI ÚT 39-41 HSZ. (1) 372-4522 valasztas@ujbuda.hu
  9 03 BUDAPEST XII.KERÜLET 1126 BUDAPEST 12 BÖSZÖRMÉNYI ÚT 23-25. HSZ. (1) 224-5949 jegyzo@hegyvidek.hu
  10 07 BUDAPEST XIII.KERÜLET 1139 BUDAPEST 13  BÉKE TÉR 1 HSZ. (1) 350-1765 jegyzo@bp13.hu
  11 08 BUDAPEST XIV.KERÜLET 1145 BUDAPEST 14 PÉTERVÁRAD UTCA 2 HSZ. (1) 872-9164 jegyzo@zuglo.hu
  12 12 BUDAPEST XV.KERÜLET 1153 BUDAPEST 15 BOCSKAI UTCA 1-3 HSZ. (1) 305-3208 jegyzo@bpxv.hu
  13 13 BUDAPEST XVI.KERÜLET 1163 BUDAPEST 16 HAVASHALOM UTCA 43 HSZ. (1) 401-1400 jegyzo@bp16.hu
  14 14 BUDAPEST XVII.KERÜLET 1173 BUDAPEST 17 PESTI ÚT 165. HSZ. (1) 253-3320 jegyzo@rakosmente.hu
  15 15 BUDAPEST XVIII.KERÜLET 1184 BUDAPEST 18 ÜLLŐI ÚT 400. HSZ. (1) 296-1310 jegyzo@bp18.hu
  16 16 BUDAPEST XX.KERÜLET 1201 BUDAPEST 20 KOSSUTH LAJOS TÉR 1 HSZ. (1) 283-0640 polgarmesteri.hivatal@pesterzsebet.hu
  17 17 BUDAPEST XXI.KERÜLET 1211 BUDAPEST 21 SZENT IMRE TÉR 10 HSZ. (1) 277-5172 jegyzo@budapest21.hu
  18 18 BUDAPEST XXII.KERÜLET 1221 BUDAPEST 22 VÁROSHÁZ TÉR 11 HSZ. (1) 229-2611 valasztas@bp22.hu
  19 BARANYA 03 MOHÁCS 7700 MOHÁCS SZÉCHENYI TÉR 1 HSZ. (69) 505-500 mohacs@mohacs.hu
  20 01 PÉCS 7621 PÉCS SZÉCHENYI TÉR 1. HSZ. (72) 533-823 lovasz.istvan@ph.pecs.hu
  02
  21 04 SZIGETVÁR 7900 SZIGETVÁR ZRÍNYI  TÉR 1 HSZ. (73) 514-322 jegyzo@szigetvar.hu
  22 BÁCS-KISKUN 06 BAJA 6500 BAJA SZENTHÁROMSÁG TÉR 1 HSZ. (79) 527-104 jegyzo@bajavaros.hu
  23 03 KALOCSA 6300 KALOCSA SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÚT 35 HSZ. (78) 601-300 jegyzo@kalocsa.hu
  24 01 KECSKEMÉT 6000 KECSKEMÉT KOSSUTH TÉR 1 HSZ. (76) 513-513 kecskemet@kecskemet.hu
  02
  25 04 KISKUNFÉLEGYHÁZA 6100 KISKUNFÉLEGYHÁZA KOSSUTH LAJOS UTCA 1 HSZ. (76) 562-000 jegyzo@kiskunfelegyhaza.hu
  26 05 KISKUNHALAS 6400 KISKUNHALAS HŐSÖK TERE 1. HSZ. (77) 523100 jegyzo@kiskunhalas.hu
  27 BÉKÉS 02 BÉKÉS 5630 BÉKÉS PETŐFI SÁNDOR UTCA 2 HSZ. (66) 411-011 jegyzo@bekesvaros.hu
  28 01 BÉKÉSCSABA 5600 BÉKÉSCSABA SZENT ISTVÁN TÉR 7. HSZ. (66) 523-802 jegyzo@bekescsaba.hu
  29 03 GYULA 5700 GYULA PETŐFI TÉR 3 HSZ. (66) 526-800 gyulaph@gyula.hu
  30 04 OROSHÁZA 5900 OROSHÁZA SZABADSÁG TÉR 4-6 HSZ. (68) 514-229 jegyzo@oroshaza.hu
  31 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04 KAZINCBARCIKA 3701 KAZINCBARCIKA FŐ TÉR 4 HSZ. (48) 514-700 jegyzo@kazincbarcika.hu
  32 07 MEZŐKÖVESD 3400 MEZŐKÖVESD MÁTYÁS KIRÁLY ÚT 112. HSZ. (49) 511-540 jegyzo@mezokovesd.hu
  33 01 MISKOLC 3525 MISKOLC VÁROSHÁZ TÉR 8 HSZ. (46) 512-700 jegyzo@miskolc.hu
  02
  34 03 ÓZD 3600 ÓZD VÁROSHÁZ TÉR 1 HSZ. (48) 574-100 ozd@ozd.hu
  35 05 SÁTORALJAÚJHELY 3980 SÁTORALJAÚJHELY KOSSUTH TÉR 5 HSZ. (47) 525-100 jegyzo@satoraljaujhely.hu
  36 06 TISZAÚJVÁROS 3580 TISZAÚJVÁROS BETHLEN GÁBOR  ÚT 7. HSZ. (49) 548-014 valasztas@tujvaros.hu
  37 CSONGRÁD 04 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY KOSSUTH TÉR 1. HSZ. (62) 530-100 info@hodmezovasarhely.hu
  38 01 SZEGED 6720 SZEGED SZÉCHENYI TÉR 10 HSZ. (62) 564-164 mozes.ervin@szeged.eu
  02
  39 03 SZENTES 6600 SZENTES KOSSUTH TÉR 6 HSZ. (63) 510-384 sztantics@szentes.hu
  40 FEJÉR 03 BICSKE 2060 BICSKE HŐSÖK TERE 4 HSZ. (22) 565-464 jegyzo@bicske.hu
  41 04 DUNAÚJVÁROS 2400 DUNAÚJVÁROS VÁROSHÁZA  TÉR 1. HSZ. (25) 544-212 jegyzo@pmh.dunanet.hu
  42 05 SÁRBOGÁRD 7000 SÁRBOGÁRD HŐSÖK  TERE 2. HSZ. (25) 520-250 jegyzo@sarbogard.hu
  43 01 SZÉKESFEHÉRVÁR 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR VÁROSHÁZ TÉR 1. HSZ. (22) 537-103 jegyzo@pmhiv.szekesfehervar.hu
  02
  44 GYŐR-MOSON-SOPRON 03 CSORNA 9300 CSORNA SZENT ISTVÁN  TÉR 22. HSZ. (96) 590-163 jegyzo@csorna.hu
  45 01 GYŐR 9021 GYŐR VÁROSHÁZ TÉR 1. HSZ. (96) 500-133 jegyzo@gyor-ph.hu
  02
  46 05 MOSONMAGYARÓVÁR 9200 MOSONMAGYARÓVÁR FŐ UTCA 11 HSZ. (96) 577-806 bodo.mariann@mosonmagyarovar.hu
  47 04 SOPRON 9400 SOPRON FŐ TÉR 1 HSZ. (99) 515-151 igazgatas@sopron-ph.hu
  48 04 BERETTYÓÚJFALU 4100 BERETTYÓÚJFALU DÓZSA GY. UTCA 17-19. HSZ. (54) 505-415 jegyzo@berettyoujfalu.hu
  49 HAJDÚ-BIHAR 01 DEBRECEN 4024 DEBRECEN PIAC UTCA 20 HSZ. (52) 511-450 szervezes@ph.debrecen.hu
  02
  03
  50 06 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY BOCSKAI ISTVÁN TÉR 1 HSZ. (52) 563-256 jegyzo@hajduboszormeny.hu
  51 05 HAJDÚSZOBOSZLÓ 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ HŐSÖK TERE 1 HSZ. (52) 557-300 jegyzo@hajduszob.hu
  52 HEVES 01 EGER 3300 EGER DOBÓ TÉR 2. HSZ. (36) 523-706 valasztas@ph.eger.hu
  53 02 GYÖNGYÖS 3200 GYÖNGYÖS FŐ TÉR 13 HSZ. (37) 510-304 jegyzo@hivatal.gyongyos.hu
  54 03 HATVAN 3000 HATVAN KOSSUTH TÉR 2. HSZ. (37) 542-326 vlasztasiiroda@hatvan.hu
  55 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 02 JÁSZBERÉNY 5100 JÁSZBERÉNY LEHEL VEZÉR TÉR 18 HSZ. (57) 505-700 jegyzo@jaszbereny.hu
  56 03 KARCAG 5300 KARCAG KOSSUTH TÉR 1 HSZ. (59) 500-650 jegyzo@ph.karcag.hu
  57 01 SZOLNOK 5000 SZOLNOK KOSSUTH TÉR 9. HSZ. (56) 503-442 jegyzo@ph.szolnok.hu
  58 04 TÖRÖKSZENTMIKLÓS 5200 TÖRÖKSZENTMIKLÓS KOSSUTH LAJOS  UTCA 135 HSZ. (56) 590-420 hivatal@torokszentmiklos.hu
  59 KOMÁROM-ESZTERGOM 02 ESZTERGOM 2500 ESZTERGOM SZÉCHENYI TÉR 1 HSZ. (33) 542-069 varoshaza@esztergom.hu
  60 03 KOMÁROM 2900 KOMÁROM SZABADSÁG TÉR 1 HSZ. (34) 541-300 komarom@komarom.hu
  61 01 TATABÁNYA 2800 TATABÁNYA FŐ TÉR 6 HSZ. (34) 515-732 jegyzo@tatabanya.hu
  62 NÓGRÁD 02 BALASSAGYARMAT 2660 BALASSAGYARMAT RÁKÓCZI FEJEDELEM ÚT 12 HSZ. (35) 505-925 varga@balassagyarmat.hu
  63 01 SALGÓTARJÁN 3100 SALGÓTARJÁN MÚZEUM TÉR 1 HSZ. (32) 417-255 jegyzo@salgotarjan.hu
  64 PEST 02 BUDAKESZI 2092 BUDAKESZI FŐ UTCA 179 HSZ. (23) 535-710 valasztas@budakeszi.hu
  65 12 CEGLÉD 2700 CEGLÉD KOSSUTH  TÉR 1 HSZ. (53) 511-405 jegyzo@cegledph.hu
  66 11 DABAS 2370 DABAS SZENT ISTVÁN  TÉR 1/B HSZ. (29) 561-200 jegyzo@dabas.hu
  67 05 DUNAKESZI 2120 DUNAKESZI FŐ ÚT 25 HSZ. (27) 542-800 jegyzo@dunakeszi.hu
  68 01 ÉRD 2030 ÉRD ALSÓ UTCA 1-3. HSZ. (23) 522-358 valasztas@erd.hu
  69 06 GÖDÖLLŐ 2100 GÖDÖLLŐ SZABADSÁG TÉR 6. HSZ. (28) 529-190 pmh@godollo.hu
  70 10 MONOR 2200 MONOR KOSSUTH LAJOS UTCA 78-80. HSZ. (29) 612-312 jegyzo@monor.hu
  71 09 NAGYKÁTA 2760 NAGYKÁTA DÓZSA GYÖRGY  ÚT 2 HSZ. (29) 641-100 titkarsag@nagykata.hu
  72 03 SZENTENDRE 2000 SZENTENDRE VÁROSHÁZ TÉR 3 HSZ. (26) 785-033 jegyzo@szentendre.hu
  73 08 SZIGETSZENTMIKLÓS 2310 SZIGETSZENTMIKLÓS KOSSUTH LAJOS UTCA 2 HSZ. (24) 505-504 valasztas@szigetszentmiklos.hu
  74 04 VÁC 2600 VÁC MÁRCIUS 15. TÉR 11 HSZ. (27) 513-434 jegyzo@varoshaza.vac.hu
  75 07 VECSÉS 2220 VECSÉS SZENT ISTVÁN TÉR 1 HSZ. (29) 352-001 titkarsag@vecses.hu
  76 SOMOGY 02 BARCS 7570 BARCS BAJCSY-ZS. UTCA 46. HSZ. (82) 565-961 jegyzo@barcs.hu
  77 01 KAPOSVÁR 7400 KAPOSVÁR KOSSUTH TÉR 1 HSZ. (82) 501-501 jegyzo@kaposvar.hu
  78 03 MARCALI 8700 MARCALI RÁKÓCZI UTCA 11 HSZ. (85) 501-001 jegyzo@marcali.hu
  79 04 SIÓFOK 8600 SIÓFOK FŐ TÉR 1. HSZ. (84) 504-100 jegyzo@siofok.hu
  80 SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 03 KISVÁRDA 4600 KISVÁRDA SZENT LÁSZLÓ UTCA 7-11 HSZ. (45) 500-753 barabasjanosnedr@kisvarda.hu
  81 05 MÁTÉSZALKA 4700 MÁTÉSZALKA HŐSÖK TERE 9 HSZ. (44) 501-364 jegyzo@mateszalka.hu
  82 06 NYÍRBÁTOR 4300 NYÍRBÁTOR SZABADSÁG TÉR 7 HSZ. (42) 281-095 hivatal@nyirbator.hu
  83 01 NYÍREGYHÁZA 4400 NYÍREGYHÁZA KOSSUTH  TÉR 1. HSZ. (42) 524-524 jegyzoikabinet@nyiregyhaza.hu
  02
  84 04 VÁSÁROSNAMÉNY 4800 VÁSÁROSNAMÉNY TAMÁSI ÁRON UTCA 1. HSZ. (45) 470-846 hivatal@vasarosnameny.hu
  85 TOLNA 02 DOMBÓVÁR 7200 DOMBÓVÁR SZABADSÁG UTCA 18 HSZ. (74) 564564 jegyzo.titkarsag@dombovar.hu
  86 03 PAKS 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. HSZ. (75) 500-533 jegyzo@paks.hu
  87 01 SZEKSZÁRD 7100 SZEKSZÁRD BÉLA KIRÁLY TÉR 8 HSZ. (74) 504-100 jegyzo@szekszard.hu
  88 VAS 03 KÖRMEND 9900 KÖRMEND SZABADSÁG TÉR 7 HSZ. (94) 592-928 kormendjegyzoje@kormend.hu
  89 02 SÁRVÁR 9600 SÁRVÁR VÁRKERÜLET UTCA 2 HSZ. (95) 323-555 fojegyzo@sarvar.hu
  90 01 SZOMBATHELY 9700 SZOMBATHELY KOSSUTH LAJOS UTCA 1-3. HSZ. (94) 520-100 valasztas@szombathely.hu
  91 VESZPRÉM 02 BALATONFÜRED 8230 BALATONFÜRED SZENT ISTVÁN TÉR 1 HSZ. (87) 581-220 titkarsag@balatonfured.com
  92 04 PÁPA 8500 PÁPA FŐ UTCA 5 HSZ. (89) 515-025 titkarsag@papa.hu
  93 03 TAPOLCA 8300 TAPOLCA HŐSÖK TERE 15. HSZ. (87) 510-126 jegyzo@tapolca.hu
  94 01 VESZPRÉM 8200 VESZPRÉM ÓVÁROS TÉR 9. HSZ. (88) 549-104 gmohos@gov.veszprem.hu
  95 ZALA 02 KESZTHELY 8360 KESZTHELY FŐ TÉR 1 HSZ. (83) 505-504 jegyzo@keszthely.hu
  96 03 NAGYKANIZSA 8800 NAGYKANIZSA ERZSÉBET TÉR 7 HSZ. (93) 510-078 gyergyak.krisztina@nagykanizsa.hu
  97 01 ZALAEGERSZEG 8900 ZALAEGERSZEG KOSSUTH LAJOS UTCA 17-19. HSZ. (92) 502-102 jegyzo@zalaegerszeg.hu
 • Országgyűlési képviselők választása 2018 – választó kerületek

  Országgyűlési egyéni választókerületek (OEVK)

  BUDAPEST

  PEST

   BARANYA MEGYE

  BÁCS-KISKUN MEGYE

  BÉKÉS MEGYE

  BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉM MEGYE

  CSONGRÁD MEGYE

  FEJÉR MEGYE

  GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE

  HAJDÚ-BIHAR MEGYE

  HEVES MEGYE

  JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE

  KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE

   

  NÓGRÁD MEGYE

  PEST MEGYE

  SOMOGY MEGYE

   

   

  SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE

  TOLNA MEGYE

  VAS MEGYE

  VESZPRÉM MEGYE

  ZALA MEGYE

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Forrás: valasztas.hu

   

   

1 / 6 oldal12345...Last »