Navigation
Az ÖSSZEFOGÁS PÁRT 2018-as VÁLASZTÁSI PROGRAMJA – KOSSUTH PROGRAM – KÖZBIZTONSÁG
Méltó tisztelet a nagy elődöknek: Az Összefogás Párt adózva Kossuth Lajos és Széchenyi István emléke előtt, el kívánja érni, hogy a két nagy államférfi születésé­re egy napon emlékezzen a nemzet, és ez a nap legyen állami ünnep.

1. Az összefogás párt szeretné tűzoltó és mentős szakmák társadalmi megbecsülését helyre­állítani, és fizetésüket nehéz és ve­szélyes munkájukhoz igazítani. Ők azok, akik 24 órában rendelkezé­sére állnak a bajba jutott emberek­nek, életüket, testi épségüket teszik sokszor kockára azért, hogy segít­hessenek. Egyre többször éri táma­dás a munkájukat végző, segítséget nyújtó mentősöket és tűzoltókat. Védelmük érdekében az Összefo­gás Párt el kívánja érni, hogy olyan önvédelmi eszközökkel szereljék fel őket, mellyel saját testi épségüket megvédhetik. Aki szolgálatban lévő tűzoltóra vagy mentősre támad, az minimum gyorsított eljárásban kap­jon 5 év letöltendő börtönbüntetést. A mentősök nehéz fizikai munkát végeznek, sokszor kell emeletről hordágyon betegeket szállítani. Egy bizonyos életkor felett ez már túl megterhelő, ezért ők is kapjanak nyugdíj kedvezményt.

2. Jogosítványa Magyarországon- csak annak legyen, aki legalább 8 általános iskolai vég­zettséggel rendelkezik, és nem áll büntető, vagy szabálysértési eljá­rás alatt.

3. Az Összefogás Párt el kívánja érni, hogy a rendőri pálya újra vonzó, társadalmilag megbecsült, és egy egész életen át egy többtagú család megélhetését biztosító hivatás legyen.

Párt el kívánja érni, hogy minden településen legyen rendőrőrs, és lakjon legalább egy rendőr hely­ben.

4.  Az Összefogás Párt mindent meg fog tenni annak érdeké­ben, hogy a rendőrség törvényes jogai, lehetőségei tovább bővülje­nek. El kívánjuk érni, hogy a rend­őr a bűnözővel szemben, indokolt esetben keményen, akár fizikailag, testi erő alkalmazásával is fellép­hessen, ezért a rendőrt semmilyen joghátrány és meghurcoltatás nem érheti. A társadalomnak meg kell védeni és ki kell állni a rendőrök mellett azért, hogy a rendőrség is meg tudja védeni a társadalmat.

5.  Az Összefogás Párt küzdeni fog azért, hogy a rendőrség technikai, anyagi ellátottsága ne akadályozza a bűnüldözést, bűn- megelőzést. Ennek elérése érdeké­ben modern technikai eszközökkel kell ellátni a rendőrséget, meg kell szüntetni, hogy a pénz hiánya aka­dálya legyen a bűnüldözésnek, a nyomozásnak. A rendőrautókban mindig legyen elég üzemanyag, és a rendőrök fizetését a jó megélhetési szintig kell emelni, ezzel is kiküsz­öbölve a korrupciót.

6.  Állandó védelmet, és biztonságot minden településen mindenkinek. Ezért az Összefogás Párt el kívánja érni, hogy minden településen legyen rendőrőrs, és lakjon legalább egy rendőr hely­ben.

7. El kell törölni a megélhetési bűnözés fogalmát! Egy for­int érték ellopása is legyen szigorú­an büntethető. Aki háromszor kö­vet el bármilyen bűncselekményt, az negyedszer bármilyen tételről is legyen szó, automatikusan kapjon 20 év letöltendő börtönbüntetést.

8. Aki gyermeknek, vagy fiatalkorúnak drogot értékesít annak büntetése, legyen ténylegesen letöltendő életfogytig tartó fegyház­büntetés.

9. Aki gyermeket, várandós anyát vagy idős embert sú­lyosan bántalmaz, az kapjon 25 év letöltendő fegyházbüntetést.

10. El kívánjuk érni, hogy az idős emberek a legna­gyobb biztonságban, félelem nélkül élhessenek. Egy élet dolgos munká­jával megteremtett értékeiket, testi épségüket, életüket ne veszélyeztet­hesse senki. A rendőrségnek külö­nös gondot kell fordítani az idős emberek védelmére.

11. A büntetés végrehajtásra vonatkozó törvények mó­dosításával, el kívánjuk érni, hogy a börtönbüntetés elrettentő és bor­zalmas legyen, meg kell szüntetni a börtönökben a konditermeket a te­levíziókat ki kell hozni a cellákból. A rabokkal ki kell fizettetni a saját tartásuk költségeit, hogy az ne az adófizetőket terhelje. Az elítéltek erre alkalmas részét ki kell vezé­nyelni a büntetés végrehajtási intéz­ményekből, állami beruházásokhoz (út és gátépítésekhez, árvíz/belvíz elleni védekezéshez, állami építke­zésekhez stb….).

12. A magántulajdon és az otthonok védelme érdekében új törvényt kell hozni, melynek értelmében a táma­dóval, vagy jogtalan behatolóval szemben a becsületes állampolgár minden eszközzel védhesse magát családját és értékeit. Ha a támadó a védekezés miatt súlyosan megsé­rül, vagy meghal, őt akkor se lehes­sen felelősségre vonni, a kockázat és a következmény legyen egyedül a bűnözőé.

13. A bűncselekményt elkövető köteles legyen az általa okozott kárt maradék­talanul megtéríteni a sértettnek. Ennek érdekében ingó és ingat­lan vagyona lehessen azonnal végrehajtható, tartozása a sértett irányába nem évülhet el, és nem szűnhet meg csak akkor, amikor a kárt megtérítette.

14.  Biztosítani kell a külterületek (erdők, mezők, gyümölcsösök, szántóföldek, stb….) biztonságát azért, hogy a dolgozó ember és ne a tolvaj él­vezze a munka gyümölcsét. Az arasson, aki vet…

15. A polgárőrség anyagi helyzetének javítása érde­kében az önkormányzatok részére szükséges egy normatív összeget megállapítani, aminek lehívásával az önkormányzat tudja biztosítani a helyi polgárőr egyesület fenntar­tásához, működéséhez szükséges anyagi keretet.

16. A polgárőröknek szol­gálatuk ellátásához új törvényt, törvényeket kell alkotni, ami szerint a polgárőrök a rendőrséghez hasonló, vagy egyes esetekben megegyező jogköröket kapnának. Munkájuk biztonságos és szakszerű ellátásához szüksé­ges a polgárőröket kényszerítő és önvédelmi eszközökkel ellátni, to­vábbá azok használatát törvényi­leg engedélyezni.

17. A polgárőrség szakszerű, és törvényes munkájának ellátása érdekében kötelezően meg­határozott időközönként a polgár­őröknek továbbképzéseken kellene részt venni, és az elsajátított anyag­ból rendszeresen, szigorú vizsgát tenni. A polgárőröknek minden évben egészségügyi alkalmassági vizsgát kellene tenni, és az itt elért eredmény határozná meg, hogy ki milyen jellegű szolgálatot vállalhat.

18. A polgárőrök társadalomnak hasznos munkájának elismeréséül a hitelt érdemlő, és igazolt szolgálati évek figyelembe ­vételével adójóváírást, nyugdíjked­vezményt, utazási kedvezményt, és egyéb, a Magyar Állam kezében lévő adható engedményeket kell biztosítani. Ezek az engedmények a Magyar Államot jelentős kiadással nem terhelnék, sőt komoly megta­karításokat is eredményezhetnek, mivel a polgárőrök munkája nagyon sok terhet vesz le a rendőrség vál­láról. A polgárőrök elismerését és megbecsülését ez a kezdeményezés jelentősen növeli, ennek hatására várhatóan a polgárőrség létszáma is tovább fog növekedni. A bűnelkö­vetők és bűncselekmények száma pedig csökkenni.

 

Tovább az eszköztárra