Navigation

Az ÖSSZEFOGÁS PÁRT 2018-as VÁLASZTÁSI PROGRAMJA – KOSSUTH PROGRAM – KÖZIGAZGATÁS

1. Az Összefogás Párt törvényjavaslatot kíván beterjeszte­ni, mely szerint az országgyűlési képviselő minden héten 2 napot köteles eltölteni és fogadó órát tar­tani saját választó körzetében. Az egyik napot székhelyén, a másikat a körzetének mindig egy másik te­lepülésén töltse. Ezáltal biztosítva lesz, hogy a képviselő rendszeresen minden településen jelen lesz és fo­lyamatosan kapcsolatot tart válasz­tóival. Ha ennek nem tesz eleget mandátuma azonnal megszűnik!

2. El kívánjuk érni, hogy az országgyűlési képviselők vissza hívhatóak legyenek.

3. Törvényjavaslatot fogunk benyújtani, hogy szűnjön meg a mentelmi joggal való visszaélés. Ne illethesse meg őket több jog, mint bármelyik magyar állampolgárt.

4.Törvényjavaslatot nyújtunk be a jelenlegi választási tör­vény megváltoztatására, melynek lényege a jelenlegi kopogtató cédulás rendszer megszüntetése, ezzel lehetővé téve a választásokon indu­ló kis pártok részvételét, valamint a választási csalások kiküszöbölését.

5.Törvényjavaslatot teszünk arra, hogy a többféle igazol­vány, adókártya, TB kártya, TÁJ kártya, személyi igazolványjogosít­vány, diákigazolvány, stb…., helyett legyen egy darab egységes igazol­vány, ami minden adatot tartalmaz, írott és elektronikus formában is.

6. megkívánjuk szüntetni a hivatali bürokráciát. Ezért egyszerű, gyorsan végrehajtható és ­közérthető törvényeket kell hozni. Az ügyintézési határidőket az ügy­fél érdekeiben tekintettel a lehető legrövidebbé kell tenni.

7. A polgármesterek, és a képviselő testületek tagjai legye­nek vissza hívhatóak.

8.A polgármestereknek, és a képviselő testület tagjainak kötelező legyen államigazgatási szakvizsgát tenni, és a munkájuk­hoz szükséges állami szakképzésen eredményesen részt venni. Ellenke­ző esetben státuszuk szűnjön meg.

9.Törvényjavaslatot nyújtunk be annak elérése érdekében, hogy az országgyűlési és a helyha­tósági választások ne azonos évben legyenek, az ország stabilitása és a nyugodt átmenet érdekében.

10.A kistérségek és a régiók szűnjenek meg, mert plusz költségekkel és felesleges adminisztrációval járnak, effektív hasznuk nincs, csak tovább bonyo­lítják a hétköznapokat. Maradjon az 1000 éves megyei rendszer.

11.Törvénymódosítással el kívánjuk érni, hogy az önkormányzatok kapjanak az ed­diginél nagyobb hatás és jogkört a helyi ügyek vonatkozásában, A sok esetben egymásnak ellentmondó, gyakorlatban betarthatatlan törvé­nyeket felül kell vizsgálni, meg kell szüntetni. Egyszerű, mindenki szá­mára érhető és betartható törvénye­ket kell hozni.

12. Törvényjavaslatot nyújtunk be a Magyar Alkot­mány megváltoztatására. Az Alkot­mánynak a magyar állampolgárok érdekeit kell szolgálni. A jelenlegi Alkotmány elavult!

13. Törvényt kívánunk alkotni arról, hogy Magyarország valamennyi települése és annak önkormányzata a jövőben is megmaradjon. Megakadályozzuk, hogy a legkisebb településeket se lehessen felszámolni, önkormány­zatukat megszüntetni.

14. A vidéken élő embereknek joguk van a saját önkormányzatukhoz, joguk van hozzá, hogy a saját településükön legyen orvosi rendelő, gyógyszertár, óvoda, posta, templom, tömegköz­lekedés. Ezeket a magyar államnak biztosítania kell, mert a vidéken élő ember is ugyanolyan jogú állampol­gára ennek az országnak, mint a fővárosban élők!

15. Olyan törvényt kell alkotni, hogy a szülők a gyerekért és ne a gyerekből éljenek. Ezért be kell vezetni, hogy a mun­kabérből kapjon adókedvezményt, a gyermeket nevelő szülő. 5 gyer­mek estén már ne kelljen a jövede­lem után adózni.

16. Vissza kell állítani az anyaság társadalmi megbecsülését és védelmét. A csa­ládban gyermekeket nevelő anya a társadalom egyik legfontosabb tagja, mert az ország jövőjének legnagyobb értékeit, a gyermeke­ket neveli.

17.Új nemzeti lakás programot kell indítani, a korszerűtlen és szerkezetük elöre­gedése miatt életveszélyessé váló, energiapazarló panelházakat több lépcsőben le kell bontani. A ben­nük élő embereknek új, környe­zettudatosán épült energiatakaré­kos, alacsony fenntartási költségű családi házakat kell építeni. A nemzeti lakásprogram elindítása több százezer, zömében vidéken élő embernek és családjának fog tudni hosszú távon munkát, jó fi­zetést biztosítani.

Tovább az eszköztárra