Navigation

Az ÖSSZEFOGÁS PÁRT 2018-as VÁLASZTÁSI PROGRAMJA – KOSSUTH PROGRAM – OKTATÁS

1.Be kell vezetni, hogy az iskolákban minden nap legyen testnevelés óra és önvédelmi oktatás, annak érdekében, hogy egészséges,erős nemzet legyünk újra.

2.A felsőoktatási intézmények szakjain oktatott tudásanyag feleljen meg az aktuális iparág elvá­rásainak, annak érdekében, hogy az egyetemi végzés ne egy 1,5-2 éves tanfolyamra járás kezdete legyen.

3.Törvényben kívánjuk biztosítani, hogy óvodában, isko­lában kapjanak a gyerekek minden nap magyar tejet, magyar gyümöl­csöt, az ebéd pedig legyen kiadós és egészséges.

4.Törvényileg kell szabályozni, hogy általános iskolában az osztályok létszáma ne legyen na­gyobb 15 főnél. Ilyen létszámú osz­tályokban tud a pedagógus megfele­lő minőségben tanítani és nevelni.

5.A bezárástól meg kell védeni . a vidéki iskolákat, óvodákat. Minden gyermeknek joga van a sa­ját lakóhelyén óvodába és általános iskolába járni 8. osztályig.

6.A vidéken élő gyermekeknek ugyanolyan jogaik vannak, mint a fővárosban vagy nagyváros­ban élő gyermektársaiknak, ezért olyan színvonalat kell teremteni, hogy a vidéki gyermekek is a leg­magasabb szintű oktatásban része­sülhessenek. Ne legyen különbség a vidéki iskolák felszereltsége és tanítási színvonala között.

7.A pedagógusi hivatást újra « országosan elismertté és meg­becsültté kell tenni, mivel a tanárok végzik a társadalom egyik legfonto­sabb feladatát. Gyermekeink okta­tásán keresztül országunk jövője, fennmaradása van kezükben!

8.Meg kell szüntetni azt, hogy alsó tagozatban 1-4 osztá­lyig ne lehessen buktatni. Ez rossz alapot termet a tovább tanuláshoz, igazságtalan a jó képességű, jól ta­nuló diákokkal szemben. Újra be kell vezetni szöveges értékelés he­lyett 1-4 osztályban a számjegyes osztályozást.

9.Az általános iskolai tankötelezettséget 15. betöltött életévben kell maximálni. Ezzel elkerülve, hogy túlkoros 15-16-17- 18 éves tanulók járjanak általános iskolába, és ott magatartásukkal megzavarják a tanítást és rossz példát mutassanak kisebb diák­társaiknak.

10.Aki 15 éves koráig nem tudja elvégezni az általá­nos iskola 8. osztályát, annak tanul­mányait a tankötelezettség végégig (18. év) egy a számukra kialakított speciális tanintézetben kelljen elvé­gezni.

11.Az a szülő, aki pedagógust bármilyen formában bántal­maz, az azonnal kapjon ezért legalább 5 év letöltendő börtönbüntetést.

12.Attól a szülőtől, aki gyermekét rendszeresen nem járatja iskolába, és a gyermeknek ez által igazolatlan hiányzása van, meg kell vonni mindenféle állami támogatást és segélyt, és kapjon 5 év letöltendő börtönbüntetést.

13.Ha egy diák pedagógusra támad, azt a tanulót az in­tézményből azonnal el kell tanácsol­ni, és a részükre létrehozott speciális intézményben kell tanulnia.

14.Az ország gazdasági növekedésével arányban az egyik legsürgősebb feladat a peda­gógusok fizetésének emelése, élet és munkakörülményeik javítása.

15. általános iskola felső tagozatától új tantárgyként be kell vezetni a pénzügyi és gazdasági ismertek oktatását. Ezzel el kívánjuk érni, hogy a felnőtté váló gyermekek kiismerjék magukat a gazdasági és pénzügyi életben.

16.Jelenleg Magyarországon rosszul működik a szak­munkás képzés, pedig jól képzett szakmunkásokra óriási szükség lenne országunkban. A szakmun­kás emberek fontos, nélkülözhetet­len részei országunknak. Új, magas színvonalú állami szakmunkás- képző intézményeket kell létre­hozni, ahol a tanulók egyik héten iskolába, másik héten. gyakorlatra járnak. A gyakorlati képzés valós munkaterületen szakmunkások, és szakoktatók felügyelete alatt folyik. A szakmunkás képzést, a tanított szakmákat hozzá kell igazítani a munkaerő piac elvárásaihoz, ezzel elősegítve a végzett szakmunkások gyors elhelyezkedését.

17. A helyi önkormányzatok a szűkös és egyre csökke­nő állami normatívák miatt nagyon nehezen, vagy már egyáltalán nem vezetőit a helyi közösségek szaba­don választhassák meg. A magas szintű oktatás legyen állami feladat és kötelesség.

18. Az idős emberek életük folyamán nagyon komoly tudásra, életbölcsességre tettek szert, ezért az idős emberek tudása nemzeti kincs, melynek megőrzése és a fiatalabb nemzedékek felé tör­ténő átadása állami feladat és köte­lesség, ennek érdekében létre kell hozni egy állami programot „A mi tudásunk a ti örökségetek” címen. A programon belül lehetőséget kell biztosítani, hogy a fiatalok és az idős emberek kapcsolatot tartsa­nak egymással és átvegyék egymás értékeit.

19. Az Összefogás Párt olyan . törvény megalkotását ter­vezi, mely törvény lehetővé teszi valamennyi nyugdíjas számára, hogy minden évben legalább egy alkalommal a nyugdíjból is megfi­zethető áron az állami üdülési alap keretein belül pihenhessen.

 

Tovább az eszköztárra