• Tisztelt Választópolgárok!

  A Nemzeti Választási Bizottság a 1310/2014. számú határozatával Budapest 11. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületben az időközi országgyűlési képviselő választás időpontját 2014. november 23. napjára (vasárnapra) tűzte ki.

  Az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán a Budapest 11. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületben Kiss Péter szerzett mandátumot. Kiss Péter 2014. július 29-én elhunyt, ezért a Budapest 11. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületében elhalálozás miatt megüresedett országgyűlési képviselői mandátum betöltésére időközi országgyűlési képviselő választás vált szükségessé.
  A 11. számú országgyűlési egyéni választókerület székhelye a IV. kerület. Területe a IV kerület és a XIII. kerület területére terjed ki:
  A IV. kerület választókerülethez tartozó részének határa:


  A Duna váci ágának, majd az egyesült Dunának középvonalán a régi újpesti határon halad dél felé, majd a Palotai-szigettől nyugatra a budai Duna-ág középvonalán a sziget déli csúcsáig, innen a régi határvonalon az újpesti vasúti összekötő híd újpesti hídfőjéig, ettől a vasúti töltés északkeleti oldalán a Göncöl utcáig a vasúti töltés mentén a 71323 hrsz.-ú – jelenleg Balzsam utca – és a 72327/2 hrsz.-ú közterületek határvonalán, majd vissza a 72327/1 hrsz.-ú ingatlan határvonalára, innen tovább a 72328 hrsz.-ú ingatlan határvonala mentén a 72294 hrsz.-ú – jelenleg Mártírok útja – közterületig, annak délkeleti határa mentén a 72298/2 hrsz.-ú – jelenleg Dugonics utca – közterület határvonala mentén és a 72699 hrsz.-ú – jelenleg Madridi utca – közterület határvonala mentén, majd az Istvántelki Főműhely 72701 hrsz.-ú területének délnyugati oldala mellett a Budapest-Vác vasútvonal mentén végig a vasútvonalat követve az Elem utcáig, keresztezve azt, az Elem utca páratlan házszámozású oldalán a Rózsa utcáig, a Rózsa utca páros házszámozású oldalán haladva a Görgey Artúr útig, a Görgey Artúr út páros házszámozású oldalán a 72998 hrsz.-ú – jelenleg Szilágyi utca – közterület határáig, majd az utca keleti határvonalát követve a Fóti útig, onnan tovább a váci vasútvonal nyugati határa mentén Budapest közigazgatási határáig, onnan Budapest közigazgatási határának vonalán a kiindulási pontig körbezárt terület.

  A XIII. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Népsziget déli csúcsától a Meder utcáig, a Meder utca páratlan házszámozású oldalán haladva, a Váci utat keresztezve, a Gyöngyösi térig, a Gyöngyösi tér déli, majd keleti oldalán az épületek vonalán haladva, a Gyöngyösi utcáig, a Gyöngyös utca páros házszámozású oldalától a Béke útig, a Béke út páratlan házszámozású oldalától déli irányba a Keszkenő utcáig, a Keszkenő utca páros házszámozású oldalán a Jász utcáig, a Jász utca páratlan házszámozású oldalán a Futár utcáig, a Futár utca páros házszámozású oldalán a Tatai útig, a Tatai úton át északi irányban a Kámfor utcáig, ezen a MÁV vonalon át Újpest határáig, innen a főváros és Újpest régi közös határa mentén a Göncöl utcáig, a Göncöl utcán a MÁV vasútvonaláig, a vasúti töltés északkeleti oldalán vissza a régi újpest-budapest közös határig, az újpesti összekötő híd újpesti hídfőjéig, innen a régi közös határvonal mentén a Palotai-sziget déli csúcsáig, innen a Duna főágának középvonalán a kiindulási pontig körbezárt terület.

  1/ VÁLASZTÓK NYILVÁNTARTÁSA
  Az időközi országgyűlési képviselő választáson azok a választópolgárok szavazhatnak, akiknek lakóhelyük, ennek hiányában tartózkodási helyük a Budapest 11. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület területén van.
  A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről szóló értesítést 2014. október 6-ig kapják meg a Nemzeti Választási Irodától. Az a választópolgár, aki nem kapja meg az értesítőt, vagy azt elveszíti a lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti kerületi választási irodától 2014. november 21.-én 16 óráig új értesítőt igényelhet.
  A szavazóköri névjegyzék 2014. szeptember 29. napjától 2014. november 21 napja 16 óráig tekinthető meg a Választási Irodán hivatali munkaidőben.
  – XIII. kerületi lakosok esetében a XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatalban (Béke tér 1.),
  – a IV. kerületi lakosok esetében a IV. kerületi Polgármesteri Hivatalban (István út 14.)
  Ezen időszak alatt lehet személyesen vagy írásban kérelmet benyújtani a névjegyzékből való kihagyás, törlés, illetve névjegyzékbe felvétel miatt a választási iroda vezetőjéhez. Névjegyzékkel kapcsolatos kérdések a XIII. kerületi lakosok esetén a 452-4145 telefonszámon, a IV. kerületi lakosok esetén 231-3101/ 409 és 410 mellék telefonszámon tehetők fel.

  a./ Amennyiben a választópolgár a szavazás napján külföldön tartózkodik, Magyarország nagykövetségén, vagy főkonzulátusán adhatja le szavazatát abban az esetben, ha kérte a külképviseleti névjegyzékbe történő felvételét.
  A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt a választási iroda vezetőjétől 2014. november 15-én 16.00 óráig lehet kérni, személyesen, ajánlott levélben, a www.valasztas.hu honlapon, vagy ügyfélkapus regisztráció esetén a www.magyarorszag.hu honlapon. A kérelemnyomtatvány igényelhető a Választási Irodán.
  A külképviseleten 2014. november 23-án, helyi idő szerint 6.00 és 19.00 óra között lehet szavazni. Azokon a külképviseleteken, ahol az időeltolódás a közép-európai időhöz képest -1 vagy -2 óra, a helyi idő szerinti 6.00 óra és a közép-európai idő szerinti 19.00 óra között lehet szavazni. Az amerikai kontinensen létesített külképviseleteken 2014. november 22-én, helyi idő szerint 6.00 és 19.00 óra között lehet szavazni.
  b./ Az időközi választáson csak ugyanazon választókerülethez tartozó településen (budapesti kerületben) lehet átjelentkezési kérelemmel szavazni. Ez azt jelenti, hogy átjelentkezéssel csak az szavazhat, aki a szavazás napján nem a lakóhelyén, ennek hiányában nem a tartózkodási helyén tartózkodik, de a 11. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület (11. számú OEVK) területén tartózkodik. Például, ha valaki a XIII. kerületben a 11. számú OEVK területén lakik, de a szavazás napján a IV. kerületben tartózkodik átjelentkezéssel a IV. kerületben az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok számára kijelölt szavazókörben adhatja le szavazatát és fordítva. Amennyiben valamely választópolgár a szavazás napján nem a 11. számú OEVK területén tartózkodik átjelentkezéssel történő szavazására nincs lehetőség.
  Az átjelentkezési kérelem alapján a választópolgár lakóhelye szerinti választási iroda az átjelentkezőt törli a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékből, egyidejűleg felveszi annak településnek az átjelentkező választópolgárok számára kijelölt szavazókörének névjegyzékébe, ahol a választópolgár szavazni kíván.
  A választópolgár legkésőbb 2014. november 21-én (péntek) 16.00 óráig kérheti az átjelentkezést, illetve visszavételét a lakcíme szerinti névjegyzékbe.
  Az átjelentkezés személyesen ajánlott levélben, a www.valasztas.hu honlapon, vagy ügyfélkapus regisztráció esetén a www.magyarorszag.hu honlapon kérhető. A kérelemnyomtatvány igényelhető a Választási Irodán.
  c./ Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota, fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe mozgóurnát kérhet. A mozgóurna iránti kérelmet 2014. november 21-én 16.00 óráig a Választási Irodától lehet benyújtani, személyesen vagy meghatalmazott útján teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással (teljes bizonyító erejű az okirat, ha azt saját kezűleg írták és aláírták, a nem saját kezűleg írt okiraton két tanú aláírásával vagy ügyvéd ellenjegyzésével tanúsítja, hogy azt a nyilatkozó írta alá. A tanúk lakcímét az okiraton fel kell tűntetni.), ajánlott levélben, a www.valasztas.hu honlapon, vagy ügyfélkapus regisztráció esetén a www.magyarorszag.hu honlapon. A szavazás napján mozgóurnát már csak a szavazatszámláló bizottságtól lehet kérni. A kérelemnek a szavazás napján a szavazatszámláló bizottsághoz legkésőbb 15 óráig be kell érkeznie.
  d./ A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson a kérelmet a Választási Irodához kell benyújtani 2014. november 21-én 16. óráig.

  A névjegyzékkel kapcsolatos valamennyi kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár nevét, születési nevét, születési helyét, anyja nevét, személyi azonosítóját, továbbá a választópolgár megadhatja a postacímét, email címét vagy telefax számát, ahova a kérelmével kapcsolatos értesítés megküldését kéri. Az adatokat a személyi igazolványban szereplő adatokkal megegyezően kell megadni. A nem megfelelő adatközlés a kérelem elutasítását vonja maga után.

  2/ JELÖLÉS
  Az egyéni országgyűlési képviselő jelöltet 2014. október 20-án 16.00 óráig lehet ajánlani az erre a célra rendszeresített ajánlóíven.
  Az ajánlóíveket 2014. október 6. és 2014. október 20. között igényelhetik a jelöltek, illetve a jelölő szervezetek.
  Az ajánlóívek sorszámozottak, a Választási Iroda hitelesítő bélyegzőjével ellátottak, és az átadásuk átvételi elismervény kiállításával történik. Csak hitelesített ajánlóívvel lehet ajánlást gyűjteni. Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy is feltűnteti nevét és aláírását.
  A választópolgár az ajánlását az ajánlóíven teheti meg. A jelölt ajánlására az a választópolgár jogosult, aki a választókerületben választójoggal rendelkezik. Az ajánlóívre fel kell vezetni az ajánló választópolgár családi és utónevét, lakcímét, személyi azonosítóját, anyja nevét. Az ajánlóívet a választópolgár saját kezűleg írja alá, de az adatait más is rávezetheti az ajánlóívre. A választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat. Az ajánlás nem vonható vissza.
  A jelöléshez legalább 500 választópolgár érvényes ajánlása szükséges.
  A jelöltet legkésőbb 2014. október 20-án 16.00 óráig lehet bejelenteni – a megfelelő számú ajánlást tartalmazó ajánlóívek leadásával együtt – az illetékes országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságnál (11. sz. OEVB IV ker., István út 14.).
  3/ SZAVAZÁS
  Szavazni a szavazás napján 06.00 órától 19.00 óráig, kizárólag személyesen, a választópolgár lakóhelye szerint kijelölt szavazókörben lehet.
  Átjelentkezéssel szavazni
  – a XIII. kerületben a kijelölt 98. számú szavazókörben (XIII., Futár u. 18. Eötvös József Általános Iskola) lehet.
  – a IV kerületben a 66. számú szavazókörben (IV. Kerületi Lázár Ervin Általános Iskola 1041 Budapest, Erzsébet u. 31.) lehet.
  A szavazókör sorszáma és címe a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőn szerepel.
  A mozgásában gátolt választópolgárt szavazásának lehetővé tétele érdekében – kérésére – a szavazatszámláló bizottság legalább két tagja mozgóurnával felkeresi. Mozgóurnát a választópolgár írásban kérhet, a szavazás napját megelőzően 2014. november 21-én 16 óráig a választási iroda vezetőjétől, a szavazás napján 15. óráig a szavazatszámláló bizottságtól.
  Szavazni a következő érvényes igazolvány(ok) bemutatásával lehet:
  – lakcímet tartalmazó (régi típusú) személyazonosító igazolvány vagy
  – lakcímigazolvány ÉS – személyazonosító igazolvány vagy
  – útlevél vagy
  – 2001. január l-jét követően kiállított vezetői engedély.
  Az „Értesítőt” szavazatszámláló bizottság munkájának megkönnyítése érdekében szintén célszerű felmutatni.
  A szavazólapon a 11. számú választókerületi országgyűlési egyéni képviselő jelöltek szerepelnek.
  Minden szavazókörben a szavazólapok kitöltéséhez két-két szavazófülke áll a választópolgárok rendelkezésére. A szavazólapok kitöltése alatt csak a szavazó tartózkodhat a fülkében. A választópolgár, ha nem tud olvasni, illetve testi fogyatékossága, vagy bármely más ok akadályozza a szavazásban, akkor általa választott segítőt, ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes segítségét veheti igénybe.
  A látássérült választópolgár, amennyiben azt előzetesen formanyomtatványon kérte, Braille-írással ellátott szavazósablont vehet igénybe a szavazás segítése céljából.
  ÉRVÉNYESEN szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő egy egyéni jelöltre a jelölt neve alatti, melletti vagy feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (+ vagy X/).
  Tisztelt Választópolgárok!

  A XIII. Kerületi Választási Iroda a XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatalban (1139 Bp. XIII., Béke tér 1.) működik. A választások előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos jogi, szervezési, informatikai tájékoztatás, felvilágosítás kérhető a 452‑41-38 telefonszámon, illetve személyesen a 104. szobában minden nap a Hivatal teljes munkaideje alatt.
  A Választási Iroda az időközi országgyűlési egyéni képviselő választással kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket ogyvalasztas2014@bp13.hu e-mail címen is fogadja.
  Budapest, 2014. szeptember 24.

  Dr. Prehlik Lajos

Leave a reply.